POVJERENJE

U periodu od kada naša firma posluje sa sjedištem u Podgorici, izgrađeno je, rekonstruisano ili
adaptirano preko 50 objekata široke namjene. Pored objekata visokogradnje, radili smo i objekte
niskogradnje, rekonstrukcije mostova širom Crne Gore, koji su zahtijevali veliku stručnost.
Prilikom rekonstrukcije mostova korišćena su nova rješenja. Jedno od njih smo i prezentovali na
Internacionalnom naučnom skupu GNP 2008. na Žabljaku, gdje smo prikazali primjenu viseće
skele prilikom rekonstrukcije mostova. Svi radovi su završeni na zadovoljstvo naših naručilaca.

PARTNERI:

I N Ž E N J E R I N G • G R A Đ E N J E • P R O J E K T O V A N J E

Direkcija javnih radova Direkcija za saobracaj Grad Podgorica Agencija za izgradnju i razvoj Gradjevinski fakultet KESZ